De Verdieping

Stichting De Verdieping is opgericht op 30 mei 2000 en werkt sinds 2005 onder deze naam.
De Verdieping staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 18059847. (RSIN-18059847) Post- en bezoekadres is Sint-Annastraat 20, 5025 KB Tilburg
De statuten van Stichting De Verdieping werden op 24 november 2004 geherdefinieerd en op 24 december 2004 notarieel vastgelegd. De stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt vastgelegd in artikel 2 van deze statuten:

2.1 De stichting heeft ten doel de bij haar in eigendom zijnde onroerende en roerende zaken zodanig te beheren dat daardoor steun wordt verleend aan organisaties en personen die de maatschappelijke participatie en emancipatie van mensen in een kwetsbare positie bevorderen; daarnaast stelt de stichting zich ten doel vredesactiviteiten te stimuleren en gelegenheid te bieden tot bezinning.
2.2 In de context van de hiervoor genoemde doelstellingen beheert en administreert de stichting tevens onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen.
2.3 De stichting beoogt niet het behalen van winst. Stichting De Verdieping tracht dit doel te bereiken door:

  • Het op niet commerciële basis verhuren van ruimten aan organisaties en personen die daarmee activiteiten ontplooien in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.
    Onroerend goed zodanig te beheren dat het uitnodigend en gastvrij openstaat voor de bedoelde organisaties, personen en hun doelgroepen.
  • Het ter beschikking stellen van inventaris.
  • Het aanbieden van aanvullende administratieve diensten.
  • Het inzetten van alle geëigende middelen om het doel te bereiken.
  • Het bevorderen van culturele en educatieve activiteiten.

Activiteiten

Ook in de jaren 2017 en 2018 waren alle kantoorlokalen aan kleine sociale instellingen verhuurd: Leergeld, De Vonk maatschappelijk activeringswerk, Multicultureel-Tilburg, Humanitas, The International Award for yough people, Explo teken en schildercursus. Daarnaast wordt de zaal en keuken verhuurd voor periodieke bijeenkomsten van tal van instellingen die wat bieden voor mensen met specifieke problemen.

Het bestuur van Stichting De Verdieping was in 2018 als volgt samengesteld:
Mw. C.J.H. Lammerts, voorzitter sinds 10-11-2011
Dhr. W.H. Gianotten, penningmeester sinds 18-04-2002
Dhr. P.M.H. Verhoeven, bestuurslid sinds 29-11-2013
bestuursleden doen hun werk pro-deo.

De Balans gegevens per 31 december 2017

Vaste activa  € 318.167      Eigen vermogen  € 353.365 
Vlottende activa € 38.320   kortlopende schulden  € 3.122 
  € 356.487     € 356.487

Baten en lasten

Huur en overige opbrengsten  € 56.636         Out of Pocket Expenses  € 48.474
Negatief resultaaT € 5.624   Afschrijvingen  € 13.786
  € 62.260     € 62.260

Het dagelijks beheer van het gebouw gelegen aan de St. Annastraat 20 te Tilburg is aan het bestuur opgedragen.

Voorzitter C.J.H. Lammerts 

Penningmeester W.H. Gianotten